Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Strony postępowania

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie uprzejmie informuje o możliwości udzielenie wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 189). W ramach w/w wsparcia osoby uprawnione mogą skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, a także uzyskać wsparcie o charakterze majątkowym polegające na pokryciu kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych, pokryciu kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, pokryciu kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, pokryciu kosztów żywności, odzieży, środków czystości etc.  Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

            Niezależnie od powyższego uprzejmie pragniemy również przypomnieć, że obywatele RP oraz państw członkowskich UE mogą ubiegać się o kompensatę finansową w wysokości do 12.000 zł, w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Zgodnie z art. 2 tej ustawy o wsparcie finansowe może się ubiegać osoba fizyczna, która na skutek przestępstwa poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny bądź też       osoba najbliższa - małżonek lub osoba pozostająca z ofiarą we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt 1, osoby te pozostawały na utrzymaniu ofiary, która poniosła śmierć na skutek przestępstwa - zaś postępowanie karne umorzono  z przyczyn przewidzianych w art. 17 § 1 pkt 4, 5, 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (bądź odmówiono wszczęcia. Wsparcie finansowe w tym przypadku obejmuje wyłącznie utracone zarobki lub środki utrzymania, koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją oraz koszty pogrzebu - będące skutkiem popełnionego przestępstwa. 

 

 

 

- Ważna informacja dla pokrzywdzonych