Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Struktura organizacyjna

W Prokuraturze funkcjonują następujące działy, stanowiska pracy i sekretariat:

Dział 1 Ds. postępowania przygotowawczego i sądowego obejmuje zakresem swojego działania najpoważniejsze postępowania przygotowawcze prowadzone o przestępstwa popełnione w obrębie właściwości terytorialnej jednostki, a opisane w:
1) art. 309 pkt 1 kpk (z wyjątkiem występków z art. 151 i 310 kk oraz typów kwalifikowanych przestępstw przeciwko mieniu wymienionych w art. 294§1 kk), art. 309 pkt. 2 i 3 kpk oraz występki z art. 156, 159, 163, 164§1, 189§2, 197§2, 207§3, 246, 247§3 kk - z wyłączeniem postanowień przekazanych w oparciu o właściwość rzeczową do prokuratur wyższego szczebla;
2) inne występki ze względu na wagę lub zawiłość sprawy, wymagające od prokuratora znacznego udziału w realizowanych czynnościach procesowych, a zlecone do przeprowadzenia na podstawie dekretacji bezpośrednich przełożonych;
3) postępowania przygotowawcze i czynności sprawdzające prowadzone o przestępstwa popełnione w obrębie właściwości terytorialnej jednostki, a opisane w art. 296 § la kk., art. 296a kk., art 299-305 kk. jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia poniżej wartości opisanej w art. 115 § 5 kk. oraz z art. 585-592 ksh, a także wszystkie postępowania prowadzone w zakresie naruszenia przepisów kodeksu karnego-skarbowego - w tym dziale tworzy się dwa referaty specjalistyczne ds. nadzoru nad postępowaniami z art. 296 § la kk. art. 296a, art. 299-305 kk, art.585-592 ksh oraz postępowaniami prowadzonymi w zakresie naruszenia przepisów kodeksu karnego-skarbowego;
4) postępowania wyłączone z akt spraw prokuratora tego Działu (niezależnie od trybu postępowania i właściwości Działów, z wyłączeniem postępowań z art. 296 § 1a kk., art. 296a kk., art. 299 - 305 kk., art. 585 - 592 ksh. oraz postępowań prowadzonych w zakresie naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego);
5) udział prokuratorów w rozprawach i posiedzeniach przed sądem I i II instancji.
Pracą Działu 1 Ds. kieruje Kierownik Działu prokurator Wojciech Misiewicz.
Bezpośredni nadzór nad pracą działu sprawuje Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Dział 2 Ds. postępowania przygotowawczego i sądowego obejmuje zakresem swojego działania:
1) postępowania przygotowawcze i czynności sprawdzające prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczych w strukturze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI z wyłączeniem postępowań przekazanych w oparciu o właściwość rzeczową do prokuratur wyższego szczebla lub do Działu 1 i 2, popełnione na terenie działania ww. KRP znajdującym się po stronie północnej Al. Solidarności od połowy długości mostu Śląsko-Dąbrowskiego w kierunku wschodnim, do wiaduktu kolejowego nad Al. Solidarności wraz z tą Aleją i wskazaną częścią mostu, jak też postępowania prowadzone w oparciu o materiały wyłączone z akt spraw nadzorowanych przez prokuratora w/w Działu (niezależnie od trybu postępowania i właściwości Działów, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w Dziale 1 Ds);
2) udział prokuratorów w rozprawach i posiedzeniach przed sądem I i II instancji.
Pracą Działu 2 Ds. kieruje Kierownik Działu prokurator Justyna Miłkowska-Bryła.
Bezpośredni nadzór nad pracą działu sprawuje Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Dział 3 Ds. postępowania przygotowawczego i sądowego obejmuje zakresem swojego działania:
1) postępowania przygotowawcze i czynności sprawdzające prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziałów Dochodzeniowo-śledczych w strukturze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI - z wyłączeniem postępowań przekazanych w oparciu o właściwość rzeczową do prokuratur wyższego szczebla lub do Działu 1 i 2, popełnione na terenie działania ww. KRP znajdującym się po stronie południowej Al. Solidarności od połowy długości mostu Śląsko-Dąbrowskiego w kierunku wschodnim, do wiaduktu kolejowego nad Al. Solidarności z wyłączeniem tej Alei i wskazanej części mostu, jak też postępowania prowadzone w oparciu o materiały wyłączone z akt spraw nadzorowanych przez prokuratora w/w Działu (niezależnie od trybu postępowania i właściwości Działów, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w Dziale 1  Ds);
2) udział prokuratorów w rozprawach i posiedzeniach przed sądem I i II instancji.
Pracą Działu 3 Ds. kieruje Kierownik Działu prokurator Edyta Łukawska.
Bezpośredni nadzór nad pracą działu sprawuje Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Dział 4 Ds. postępowania przygotowawczego i sądowego obejmuje zakresem swojego działania:
1) postępowania przygotowawcze i czynności sprawdzające prowadzone przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Warszawa Targówek w odniesieniu do czynów zaistniałych na terenie osiedla Bródno, z wyłączeniem postępowań przekazanych w oparciu o właściwość rzeczową do prokuratur wyższego szczebla lub do Działu 1 i 2, jak również postępowania prowadzone w oparciu o materiały wyłączone z akt spraw nadzorowanych przez prokuratora w/w Działu (niezależnie od trybu postępowania i właściwości Działów, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w Dziale Ds);
2) udział prokuratorów w rozprawach i posiedzeniach przed sądem I i II instancji.
Pracą Działu 4 Ds. kieruje Kierownik Działu prokurator Maciej Młynarczyk.
Bezpośredni nadzór nad pracą działu sprawuje Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Dział 5 Ds. postępowania przygotowawczego i sądowego obejmuje zakresem swojego działania:
1) postępowania przygotowawcze i czynności sprawdzające prowadzone przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Warszawa Targówek w odniesieniu do czynów zaistniałych na terenie osiedla Targówek, z wyłączeniem postępowań przekazanych w oparciu o właściwość rzeczową do prokuratur wyższego szczebla lub do Działu 1 i 2, jak również postępowania prowadzone w oparciu o materiały wyłączone z akt spraw nadzorowanych przez prokuratora w/w Działu (niezależnie od trybu postępowania i właściwości Działów, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w Działach 1 i 2 Ds);
udział prokuratorów w rozprawach i posiedzeniach przed sądem I i II instancji.
Pracą Działu 5 Ds. kieruje Kierownik Działu prokurator Maciej Soczyński.
Bezpośredni nadzór nad pracą działu sprawuje Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Dział 6 Ds. postępowania przygotowawczego i sądowego obejmuje zakresem swojego działania:
1) postępowania przygotowawcze i czynności sprawdzające prowadzone przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Warszawa Białołęka w odniesieniu do czynów zaistniałych na terenie dzielnicy Białołęka, z wyłączeniem postępowań przekazanych w oparciu o właściwość rzeczową do prokuratur wyższego szczebla lub do Działu ł i 2, jak również postępowania prowadzone w oparciu o materiały wyłączone z akt spraw nadzorowanych przez prokuratora w/w Działu (niezależnie od trybu postępowania i właściwości Działów, z wyłączeniem postępowań prowadzonych w Działach 1 i 2 Ds);
2) udział prokuratorów w rozprawach i posiedzeniach przed sądem I i II instancji.
Pracą Działu 6 Ds. kieruje Kierownik Działu prokurator Małgorzata Wilkos.
Bezpośredni nadzór nad pracą działu sprawuje Zastępca Prokuratora Rejonowego.

Samodzielne stanowisko pracy do załatwiania spraw z zakresu Pa, Pc, Pn, udziału prokuratora w wypadkach przewidzianych w przepisach w postępowaniach w sprawach cywilnych, administracyjnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i w sprawach nieletnich, a także prowadzenia korespondencji ogólnej, a nadto opracowywania analiz i sprawozdań.
Bezpośredni nadzór nad pracą prokuratora na w/w stanowisku sprawuje Prokurator Rejonowy Artur Oniszczuk.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie działa Sekretariat, który wykonuje: czynności kancelaryjno-biurowe i pomocnicze, w sprawach załatwianych przez prokuratorów, a także czynności formalno-prawne w zakresie zleconym przez prokuratora w ramach ustawowych kompetencji przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.
W skład Sekretariatu wchodzą:
- biuro podawcze;
- archiwum zakładowe;
- składnica dowodów rzeczowych.
- Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu Halina Hofman.

Bezpośredni nadzór nad pracą Sekretariatu sprawuje Zastępca Prokuratora Rejonowego.